Resource Center

  • Paper
  • [1]. Wei Liu, Daoming Xi, Chen Zeng, Xiang Liu, Xiongze Mei, Qingguo Xie, "Enhanced MVT digitizer in PET," in Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC), 2013 IEEE, pp. 1-3.
    Click on
  • [2]. Daoming Xi, Chien-Min Kao,, Wei Liu, Chen Zeng, Xiang Liu, Qingguo Xie, "FPGA-Only MVT Digitizer for TOF PET," Nuclear Science, IEEE Transactions on, vol. 60, no. 5, pp. 3253-3261, 2013.
    Click on
  • [3]. Daoming Xi, Chen Zeng, Wei Liu, Xiang Liu, Lu Wan, Heejong Kim, Luyao Wang, Chien-Min Kao, Qingguo Xie, "A PET detector module using FPGA-only MVT digitizers," in Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC), 2013 IEEE, pp. 1-5.
    Click on